Algemene voorwaarden

Tuin Pizza Oven
Provincialeweg 126
4909AM Oosteind
info@tuinpizzaoven.nl
Tel: 085-1052325

Artikel 1: Definities

In deze algemene leverings-, betalings- en nazorg voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– Tuinpizzaoven.nl: De onderneming met de handelsnaam “Tuin Pizza Oven”,
– De website: De website van tuinpizzaoven.nl, en alle onderliggende pagina’s, met
uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.
– Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen
tuinpizzaoven.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd
dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
– Klant: Iedere natuurlijke persoon die met tuinpizzaoven.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW  (consument).

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen tuinpizzaoven.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
  2. Tuinpizzaoven.nl staat ervoor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden
  aangeboden. Replica’s en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden. Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door tuinpizzaoven.nl in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.
  3. Productfilmpjes, afbeeldingen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Tuinpizzaoven.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
  4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief btw, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
  5. Tuinpizzaoven.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht.
  Tuinpizzaoven.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
  geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Dit betekent dat tuinpizzaoven.nl niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan tuinpizzaoven.nl niet verantwoordelijk gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. Tuinpizzaoven.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen.
  6. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
  7. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te
  vermenigvuldigen of verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
  8. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en
  tuinpizzaoven.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
  2. Indien op verzoek van de klant door tuinpizzaoven.nl een offerte is uitgebracht, komt de
  overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en
  tuinpizzaoven.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de
  klant geaccepteerde offerte.
  3. Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offertes voor meer dan een bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis tuinpizzaoven.nl een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door tuinpizzaoven.nl van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
  4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offertes betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5: Levering

 1. Tuinpizzaoven.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter, de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Tuinpizzaoven.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een
  levertermijn dan ook.
  2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient tuinpizzaoven.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekende schrijven te leveren. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij tuinpizzaoven.nl de wijze van verzending bepaalt.
  3. Tuinpizzaoven.nl brengt voor bestellingen verzendkosten in rekening. Het bedrag aan
  verzendkosten wordt bepaald op basis van de aangeschafte producten, de grootte en het gewicht van de bestelling.
 2. Voor levering op Texel brengen wij € 250,00 in rekening. Op 1 van de andere Waddeneilanden doen wij geen bezorging.
  5. Levering in België is ook mogelijk, hiervoor worden € 130,00 transportkosten berekend.
  6. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt tuinpizzaoven.nl geen enkele verantwoording.
  7. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het
  overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
  noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte
  producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal € 100,00.
  8. Tuinpizzaoven.nl betracht de grootste zorg om de levering compleet en tijdig te laten
  verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijk nazorg om de (rest)-levering binnen 14 kalenderdagen te voldoen. Zonder dat er kosten kan worden verhaald op tuinpizzaoven.nl in verband met het inhuren van een derde partij. Dit geldt voor zowel de kosten voor de opdrachtgever (de klant) zelf, en voor de kosten van het inhuren van een derde partij.

Artikel 6: Retourzendingen

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €95,- per oven, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@tuinpizzaoven.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 2. Tuinpizzaoven.nl zal zich altijd inspannen om een gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 7: Garantie

 1. Op de door tuinpizzaoven.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in
  beginsel de duur van 5 jaar.
  2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en tuinpizzaoven.nl overeengekomen garantietermijn.
  3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van tuinpizzaoven.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
  4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van tuinpizzaoven.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 8: Reclames

 1. De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
  2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal tuinpizzaoven.nl derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet indien de producten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
  3. Reclames over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest, dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
  4. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
  5. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien het door tuinpizzaoven.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is
  en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
  2. Nimmer is tuinpizzaoven.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
  3. Evenmin is tuinpizzaoven.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 10: Overmacht

 1. Tuinpizzaoven.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien tuinpizzaoven.nl daartoe
  gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop tuinpizzaoven.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van tuinpizzaoven.nl daaronder begrepen.
  2. Tuinpizzaoven.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die
  overmacht ontstaat nadat tuinpizzaoven.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
  3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11: Betaling

 1. Tuinpizzaoven.nl accepteert twee betaalwijzen:
  (1) De betaling van het product en/of producten worden via iDeal op de site gedaan.
  (2) De betaling van het product en/of producten worden na bestelling
  binnen 48 uur betaald via een overschrijving.
  2. Tuinpizzaoven.nl vraagt voor iedere bestelling een standaard aanbetaling van 100% het
  verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van
  tuinpizzaoven.nl, bij gebreke waarvan de productie van de bestelling wordt uitgesteld.
  3. De rest van het verschuldigde bedrag dient tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van tuinpizzaoven.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
  4. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is tuinpizzaoven.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan tuinpizzaoven.nl, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

Artikel 12: Geschillen en klachten

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij
  uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van
  tuinpizzaoven.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Tuinpizzaoven.nl staat evenwel vrij
  het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
  2. Op elke overeenkomst tussen tuinpizzaoven.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  3. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  7. Wij zijn aangesloten bij Webwinkelkeur: Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.